HOME   >   About Us   >   Executive Team

Executive Team

Chairman

Hisayoshi Kobayashi

President

Tetsuya Matsumoto

Executive Managing Director

Shinya Kobu

Director

Shoji Kizaki

Directors (Audit and Supervisory Committee Members)

Nobuo Nakano
Michimasa Taga *
Takehito Miyaguchi *
Yasuko Uematsu *
 *Outside Director

Executive Officers

Shuji Tajima
Tetsuya Kawabe
Kazuma Nakamura
Shinichi Adachi
Koji Inoue
Sumihisa Ishihara
Masaaki Kojima
Mutsuhiko Yamada
Masaru Ishibashi
Shoei Yasuda
Shuichi Morisaka
Toshiyuki Takakura